Om terapi


Psykolog  Beate L. Larsen

       Privat psykologpraksis

   

  • Jeg etablerte i januar 2013 privat praksis som psykolog i Løkengården, Grimstad. Før dette jobbet jeg som psykolog ved Sørlandet Sykehus, DPS Aust-Agder, Poliklinikk Vest i flere år. Gjennom dette arbeidet fikk jeg en bred, poliklinisk erfaring med mange typer psykiske lidelser. Mitt satsningsområde er i hovedsak korttidsterapi. Jeg er medlem av Norsk psykologforening


     Litt om mine spesialfelt innenfor terapi


  • Jeg er sertifisert EMDR-terapeut. EMDR (Eye Movement Desentization Reprosessing) er en behandlingsmetode som benytter bilateral stimulering. Dette har vist seg å effektivisere behandlingsprosessen ift mange ulike psykiske lidelser, som traumatiske opplevelser, psykosomatiske symptomer, spiseforstyrrelser, fobier og følelsesmessige blokkeringer som man finner i bl.a.angst- og depresjonslidelser.Kort forklart går denne terapiformen ut på å bearbeide noe som oppleves vanskelig og å  erstatte negative tanker knyttet til dette, f.eks. tanken "Det må være noe galt med meg", til at en positiv tanke som "Jeg er god nok" oppleves som sann.
  • Jeg er i gang med videreutdanning i dynamisk korttidsterapi; affektfobiterapi. Dette er en evidensbasert terapimetode som retter seg direkte mot relasjonelle vansker og problemer med å regulere affekter/følelser. Forskning viser at de fleste, om ikke alle psykiske lidelser kommer av manglende mestring av våre ulike følelser. (jfr.avhandlingen Understanding Affect in Psychotherapy, 2013, skrevet av forsker og psykolog ved Modum Bad, P.G.Ulvenes).   
  • Jeg fullførte nivå 1 i sensorimotorisk terapi (kroppsorientert terapi uten berøring), våren 2012. Betydningen av en kroppsorientert tilnærming kan kort forklares med at tradisjonell psykoterapi primært henvender seg til kognitive og affektive elementer av erfaringene vi har (tanker og følser), men sjelden arbeider direkte med kroppslige elementer. Dette til tross for at ulike opplevelser og traumer setter dype kroppslige spor, og mange symptomer er kroppslig drevet. Det er derfor avgjørende å forstå hvordan ulike opplevelser og traumeerfaringer setter kroppslige spor (jfr. nettsiden: Sensorimotorisk psykoterapi- Modum Bad, 22. sept 2011)
  • Disse tre terapiformene benyttes ofte i kombinasjon for å muliggjøre en effektiv og håndterbar tilnærming til all smerte knyttet til temaet det jobbes med.

Psykolog Beate L. Larsen


Oslo:

Rosenborggata 3

0356 Oslo


Grimstad:

Bark Silas' vei 5

4876 Grimstad


Epost adresse: psykolog.beate@l-larsen.no

Mob tlf 97564530

Org.nr. 999004792